De mogelijk creëren voor jongeren om voetbal aan te leren en door voetbal te spelen aan sport te doen, met als objectief dat jaarlijks een aantal spelers kunnen doorgroeien naar 1e , 2e of 3e provinciaal voetbal of hoger.

U6-U7-U8-U9-U10-U11: Resultaat is eigenlijk ondergeschikt !!!

Het is de wil van jeugdsport om te werken met een zo breed mogelijke basis. Om dit te realiseren moeten alle spelers voldoende speelkans krijgen. We schrijven per reeks zoveel mogelijk ploegen in, afhankelijk van het aantal spelers en afhankelijk van het aantal beschikbare trainers. Hierbij hebben we de keuze uit 5 verschillende niveaus. Dit gaat van Niv 3 (hoogste) tot aan Niv 1 (laagste) met telkens nog een niveau ertussen. Spelers worden door de trainer op hun niveau in een ploeg ingedeeld. Zo spelen alle spelers op hun eigen niveau en waarde tegen tegenstanders die hetzelfde niveau hebben. Het is belangrijk dat spelers ook leren “verliezen” en zich in moeilijke situaties leren verder in te zetten. Ook moeten ze vanaf die leeftijd ploegdiscipline en respect voor elkaar en materiaal aanleren.

U12 – U13 – U15 – U17

Jeugdsport streeft ernaar om in deze competities met 2 ploegen aan te treden indien we natuurlijk voldoende spelers hebben. Hierbij hebben we de keuze uit 5 verschillende niveaus. Dit gaat van Niv 3 (hoogste) tot aan Niv 1 (laagste) met telkens nog een niveau ertussen. Spelers worden door de trainer op hun niveau in een ploeg ingedeeld. Zo spelen alle spelers op hun eigen niveau en waarde tegen tegenstanders die hetzelfde niveau hebben. Leren verliezen en in moeilijke omstandigheden je blijven inzetten staat hier ook op het programma, discipline en respect voor elkaar en materiaal eveneens. Hier moeten alle spelers minstens 5O% speelkans krijgen.

Voetbalclub KSV Veurne heeft een bloeiende jeugdwerking, waarin het voetbalplezier voorop staat. De jeugdwerking van KSV Veurne wordt gedragen door vrijwilligers die elk hun steentje bijdragen om onze jeugdspelers in optimale omstandigheden te laten sporten. Onder een team van enthousiaste begeleiders kunnen jongens of meisjes, talenten en minder getalenteerde in onze prachtige accommodatie komen voetballen. Ons motto luidt: alleen kun je niets, je moet het samen doen. 

Onze jeugdwerking wordt niet vertaald in veel winnen, veel doelpunten en kampioen worden. Wij hebben natuurlijk sportieve ambities en winnen doen wij ook graag, maar het mag nooit ten koste gaan van de sfeer op of rond het voetbalveld of van het individu.

Het hebben van plezier in voetbal is het allerbelangrijkste voor het zelfvertrouwen en het goed presteren. Plezier voor iedereen: van debutantje tot jong volwassene om te spelen en om het aan te leren. Fun en speelgelegenheid voor iedereen, ook voor de minder getalenteerden.

Wij willen onze jeugdspelers graag opleiden om een betere voetballer te worden, maar voor ons is het belangrijkste dat onze jongens en meisjes, met plezier en beleving hun sport kunnen beoefenen. Onze doelstelling is om zoveel mogelijk jeugd voor de club te behouden waar ieder zijn kans krijgt. Voetbalkwaliteit en de juiste mentaliteit zullen later bepalen of men kan doorstromen naar de senioren elftallen. Daarom is het voor jeugdsport belangrijk dat alle fitte spelers minstens 50 % speelkans krijgen.  Dit wordt ook zo geïnstrueerd naar de trainers.


Geef elkaar een handdruk als blijk voor wederzijds respect.

Het is ten strengste verboden om de voetbalinfrastructuur zowel thuis als op verplaatsing tijdelijk of vroegtijdig te verlaten zonder uitdrukkelijke toestemming van de trainer of hun begeleider.

Ook vragen wij aan onze spelers dat zij zich tijdens de trainingen en tevens voor, tijdens en na de wedstrijden voornaam en sportief gedragen tegenover iedereen. De spelers zijn het visitekaartje van de club. Er dient zorg gedragen te worden voor de infrastructuur en de uitrusting, zowel bij thuis- als uitwedstrijden. De kleedkamers worden netjes achtergelaten.

Spelers die uitgesloten worden tijdens wedstrijden als gevolg van opzettelijk onsportief gedrag of naar aanleiding van beledigingen ten opzichte van de scheidsrechter, zullen ook door de club gesanctioneerd worden. Na de wedstrijd krijgen onze spelers zowel thuis als op verplaatsing een drankbonnetje. Wij stellen het op prijs dat na de wedstrijd de spelers samen aan tafel gaan onder begeleiding van trainer of afgevaardigde. Ook dat maakt deel uit van onze huiscultuur.Aan de spelers zal niet toegelaten worden te roken en alcoholische dranken te gebruiken in de kantine, de kleedkamers, op en rond de terreinen.(ongeacht de leeftijd).


Het lidgeld voor het seizoen 2021-2022 bedraagt € 200,00 (1ste kind), € 190,00 (2de kind), € 180,00 (3de kind).

  • + €12.50 (administratiekost) bij overkomst van andere club.
  • + € 25 (bij hernieuwing inschrijving, na uitschrijving)

Alle kledij wordt ter beschikking gesteld van elke speler. In het lidgeld zijn ook de drankbonnetjes, vervoer, trainingen, gebruik accommodatie (materiaal/Douches/verwarming), enz… inbegrepen. Het lidgeld voor de debutantjes (geboortejaar 2016) bedraagt slechts € 100,00.

Het lidgeld moet betaald worden via overschrijving en dit tegen begin september. Bij mededeling vermeld je jou naam, voornaam, geboortejaar en lidgeld seizoen 2021-2022. Het rekeningnummer is BE67 1030 7172 3787 van VZW JSV.Een speler die een aansluitingskaart heeft ondertekend, blijft lid van de KBVB als speler van Veurne. Hij wordt als effectief lid van de club beschouwd zodra hij zijn lidgeld heeft betaald en een lidkaart heeft ontvangen.

Spelers die om één of andere reden de club willen verlaten, moeten in de door de KBVB vastgestelde periode hun ontslag indienen bij de club en bij de KBVB. Dit dient aangetekend te gebeuren. De club zal na deze periode in principe geen jeugdspelers meer afschrijven. Deze maatregel moet ons toelaten ons seizoen op een ernstige manier te kunnen voorbereiden.Spelers die geen persoonlijke verzekering hebben, kunnen enkel aanspraak maken op de bedragen die terugbetaald worden door de KBVB en dit enkel na een geldige aangifte.Alle spelers zijn ook verzekerd voor de kortste weg van en naar het voetbalterrein.

Een speler die het slachtoffer is van een voetbalongeluk vraagt een formulier ‘Aangifte van ongeval’ in de kantine of aan trainer of afgevaardigde.

De achterzijde van dit formulier moet worden ingevuld en ondertekend door de geneesheer. Op de voorzijde van het formulier worden enkele vragen beantwoord door de speler (liefst onder begeleiding van zijn afgevaardigde of de secretaris). Daarna moet het formulier zo snel mogelijk (binnen de 21 dagen) worden overhandigd aan de secretaris(Pieter Kesteloot), samen met 2 klevertjes van de mutualiteit. Enige tijd later zal aan de speler een genezingsattest worden overhandigd, dat bij genezing door de dokter moet ingevuld worden. De speler bezorgt bij genezing en alvorens het voetballen te hervatten de volgende documenten aan de secretaris:

het ingevulde genezing attest
de kwijtschriften van gezondheidszorg van de ziekenkas
de andere rekeningen die betaald werden

De ongevalaangifte vervalt na één jaar. Daarna worden geen kosten meer terugbetaald. Indien de genezing langer dan één jaar duurt, moet er tijdig een verlenging aangevraagd worden. Als de tussenkomst van een kinesist nodig is, dient vooraf een kopie van het doktersvoorschrift overhandigd te worden aan de secretaris.

Een speler kan de trainingen en wedstrijden NIET hervatten zonder de afschrijfkaart van de behandelende geneesheer. Elke speler is natuurlijk ook vrij om op eigen initiatief nog een persoonlijke verzekering af te sluiten. Dit biedt uiteraard extra voordelen.

De kinesist mag enkel geraadpleegd worden op voorschrift van de dokter. Het staat de speler vrij zelf een kinesist te kiezen.


De trainingen worden stipt bijgewoond. Bij belet stellen wij het op prijs dat de trainer hiervan op de hoogte wordt gebracht. Zowel voor trainingen, als voor wedstrijden.

Het trainingsmateriaal wordt door de spelers gerespecteerd en na de training onder begeleiding van de trainer terug opgeborgen. Spelers worden zonder begeleiding van de trainer of afgevaardigde niet toegelaten in de materiaalruimte.

Wij vragen dat alle spelers zich na de training en wedstrijd douchen en dit om hygiënische redenen. De trainer en/of afgevaardigde die ook belast is met het toezicht in de kleedkamer zal hierop toekijken. Mogen wij aan de ouders vragen om hieraan mee te werken? Bij de 5- en 6-jarige duiveltjes mag er per kind één ouder mee in de kleedkamer om bij het aan- en uitkleden te helpen. De ouders verlaten wel de kleedkamer voor de wedstrijdbespreking. Bij de andere categorieën worden geen ouders in de kleedkamers toegelaten. Indien het douchen om medische of religieus-culturele redenen niet kan, worden wij daar graag van op de hoogte gebracht.

De uren van de trainingen worden gerespecteerd. Gelieve niet té vroeg te komen. Het terrein is slechts beschikbaar op het voorziene uur. Wij verwachten wel iedereen 15 minuten op voorhand in de kleedkamer.

Trainingsdagen en -uren kun je raadplegen op deze website.

Er zullen ook keeperstrainingen georganiseerd worden. De ploegtrainer zal samen met de sportieve cel bepalen welke spelers deelnemen aan de keeperstraining. Spelers die de keeperstraining volgen, moeten aan de ploegtraining niet meer meedoen tenzij op verzoek van de trainer.

De accommodatie in de kleedkamers is verzorgd en wordt dus ook gerespecteerd. Want … wie het potje breekt, potje betaalt.

Voetbalschoenen worden buiten aan de daarvoor voorziene borstels afgekuist en niet afgespoeld onder de douche.


Bij thuiswedstrijden zijn de spelers aanwezig aan de kleedkamers minstens 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd. Voor de duiveltjes is dit 30 minuten. Bij uitwedstrijden wordt verzameld aan het sportpark. De trainer deelt het uur van vertrek mee. Spelers die rechtstreeks naar het te bezoeken terrein komen, brengen de trainer of afgevaardigde daarvan op de hoogte. Andere afspraken kunnen steeds door de trainer worden gemaakt.

Alle spelers moeten steeds hun identiteitskaart bij hebben. Wie zijn identiteitskaart niet bij heeft, speelt niet mee. Ook spelers jonger dan 12 jaar moeten een kids-id kunnen voorleggen.

Tijdens de wedstrijden wordt verwacht van de ouders om zo weinig mogelijk richtlijnen door te geven aan de spelers, laat dit over aan de trainer. Indien u toch je zoon of dochter wil aanmoedigen, geef hem/haar dan enkel positieve coaching en zeker geen kritiek, niet voor de spelers en ook niet voor de scheidsrechter.

Ouders worden bij wedstrijden en trainingen niet toegelaten op het terrein. Zij moeten plaats nemen achter de afsluiting.

De spelers zijn verplicht de uitrusting van de club te dragen. De spelers moeten zorg dragen en zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het gekregen materiaal. Bij verlies of beschadiging zal men een nieuwe uitrusting moeten aankopen.

Doelmannen krijgen kortingsbonnen voor keeperhandschoenen.

Onze sportieve cel staat in voor het sportieve. Hun taak bestaat er vooral in, zoals het woord het zegt, het sportieve gebeuren te coördineren. Zij zorgen voor een goede communicatie tussen de trainers en streeft ernaar om op basis van regelmatig overleg bepaalde spelconcepten te laten inoefenen door alle spelers.


Voor vragen en/of bedenkingen kun je steeds terecht bij één van de leden van de sportieve cel of vul het contact formulier in op de website, klik daarvoor hier.

Nuttige telefoonnummers en e-mailadressen: zie website.


PRIVACYVERKLARING van JEUGDSPORTVEURNE

Jeugdsportveurne hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jeugdsportveurne houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Jeugdsportveurne zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bestuur JSV

Noordstraat 142

8630 Veurne

jeugdsportveurne@telenet.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Jeugdsportveurne verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Jeugdsportveurne.

voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en opslaan:

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, foto

Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer

Rijksregisternummer

Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

Kenmerken in relatie tot voetbal m.a.w. uw profiel: handicap & homeclub, voetbalhistoriek, voetbalactiviteiten verleden en toekomst

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);

het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Jeugdsportveurne bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens Jeugdsportveurne van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.  Eerder in deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.  

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Jeugdsportveurne kan haar privacyverklaring wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Over JSV

Voetbalclub KSV Veurne heeft een bloeiende jeugdwerking, waarin het voetbalplezier voorop staat. De jeugdwerking van KSV Veurne wordt gedragen door vrijwilligers die elk hun steentje bijdragen om onze jeugdspelers in optimale omstandigheden te laten sporten.

Activiteiten

Volg ons